O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY UJSOŁY O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA ZMIANY TREŚCI MPZP Gminy Ujsoły

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY UJSOŁY
O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA ZMIANY TREŚCI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY UJSOŁY
WRAZ ZE STRATEGICZNĄ OCENĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO.
ZMIANY DOTYCZĄ ROZDZIAŁU 3 § 9 i 10 CZĘŚCI TEKSTOWEJ
– USTALENIA TERENOWE PLANU


Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Ujsoły uchwały nr XXXIII/254/2014 w dniu 17 marca 2014r w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany treści Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ujsoły.
Zakres zmian obejmuje w szczególności:
a)dopuszczenie szerszej kolorystyki pokryć dachowych,
b)ustalenie brakującego parametru wysokości budynków usługowych i usługowo-mieszkalnych,
c)dopuszczenie budowy urządzeń i budowli sportu i rekreacji w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usługowej,
d)dopuszczenie utrzymania, przebudowy i budowy zabudowy zagrodowej, wyłącznie w granicach działek siedliskowych, w ramach istniejących gospodarstw rolnych,
e)dopuszczenie budowy budynków gospodarczych i garaży, wyłącznie w granicach istniejących działek budowlanych,
f)dopuszczenia budowy schroniska turystycznego w miejscu istniejących fundamentów schroniska rozebranego w jednostce 102 RL (Góra Szczytkówka).
Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w terminie do dnia 10 października 2014r. - w siedzibie Urzędu Gminy Ujsoły, ul. Gminna 1, 34-371 Ujsoły.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Na podstawie art. 39, art. 40 w związku z art. 46 pkt.1, art. 50 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2013 poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Z niezbędną dokumentacją powstałą w związku z przystąpieniem do sporządzenia projektu miejscowego planu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Ujsoły - dawna sala posiedzeń.
Wnioski i uwagi w związku ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu można składać w formie pisemnej lub ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres ugujsoly@ujsoly.com.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym, w terminie do dnia 10 października 2014r. - do Wójta Gminy Ujsoły.
Wniosek, uwaga powinna zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Wójt Gminy
Tadeusz Piętka
 

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2014-09-15 Leon Bury 2014-09-15 12:53:15
(Alicja Krawiec)
2014-09-15 12:53:15
(Alicja Krawiec)
Wyświetl historię zmian dokumentu wydrukuj dokument« powrót do listy

© 2015 UG Ujsoły