Ogłoszenie o przetargu

 Ogłoszenie  o  przetargu

 

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. , nr 207, poz. 2108)

 

Wójt Gminy Ujsoły

 o g ł a s z a

III   publiczny przetarg ustny nieograniczony  na zbycie:

 

nieruchomości położonej w Ujsołach przy ul. Za Wodą 8 , oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki ewidencyjne nr 6008/1    o powierzchni 0.0908  ha  i nr 6008/2 o powierzchni 0.0685 ha.

Działki te stanowią własność Gminy Ujsoły zgodnie z księgą wieczystą KW nr BB1Z/00122397/8  prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Żywcu, Wydział V Ksiąg Wieczystych. Nieruchomość jest niezabudowana. Według Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ujsoły, zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy w Ujsołach nr XIV/81/2004 z dnia 28.04.2004 r. i ogłoszonym w Dz. U. Województwa Śląskiego nr 59 z dnia 14.07.2004 r. pod poz. 1877 zmienionym uchwałą Rady Gminy w Ujsołach nr VII/55/2015,z dnia 31.08.2015 r., ogłoszoną w Dz. U. Województwa Śląskiego  z dnia 04 września 2015 r. poz. 4481, uwzględniając zakres Rozstrzygnięcia Nadzorczego Wojewody Śląskiego  nr IFIII.4131.1.76.2015 z dnia 8 października 2015 r., przedmiotowa   nieruchomość znajduje się w obszarze jednostki urbanistycznej  o symbolu :

 U 196 a PC  - Tereny wytwórczo komercyjne .

Nieruchomość  posiada  prawnie uregulowany dostępu do drogi publicznej. 

Cena wywoławcza nieruchomości : 97 969,50 zł  brutto z 23 % podatkiem VAT.

Wadium : 9 800.00 zł.  brutto.

Postąpienie: nie mniej niż  1 000 .00 zł. brutto.

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w  wysokości  10% ceny wywoławczej – tj. kwoty 9 800.00 zł. ( słownie dziewięć tysięcy osiemset  złotych 00/100).

Wadium należy wpłacić przelewem w terminie do dnia 29.03.2018 r.. na konto Urzędu Gminy Ujsoły nr B.S. Ujsoły 29812510180000022820000100.( lub w kasie Urzędu Gminy Ujsoły pokój  nr 8 ).

Za dzień wpłaty wadium uważać się będzie dzień wpłaty należności na powyższy rachunek.

Wadium zostanie zwrócone uczestnikowi przetargu, na wskazane konto, niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończeniu przetargu z wynikiem negatywnym.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium przepada na rzecz Gminy  w razie uchylenia się uczestnika który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży  w wyznaczonym w zawiadomionym  terminie.

Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpił do przetargu ustnego lub żaden z uczestników nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do wpłacenia ceny wylicytowanej pomniejszonej o wpłacone wadium dzień przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości.

Organizator sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem mapy ewidencyjnej oraz wypisem z rejestru gruntów i budynków wydanym przez Starostwo Powiatowe w Żywcu, a wyłoniony w drodze przetargu nabywca  nie będzie występował z roszczeniami z tytułu ewentualnej niezgodności. Okazanie punktów  granicznych przez uprawnionego geodetę może nastąpić na koszt nabywcy.

Wszelkie podatki i opłaty związane ze sprzedażą nieruchomości ponosi nabywca.

Przetarg odbędzie się w obecności uczestników przetargu w dniu 04.04.2018 r.

o godzinie 13 .00 w Urzędzie Gminy Ujsoły w pokoju nr 4.

Dowód tożsamości oraz dowód wpłaty wadium uczestnicy przetargu winni przedłożyć w miejscu i czasie przeprowadzania przetargu.

Sprzedawcy przysługuje prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, o czym poinformuje zainteresowanych.

Nieruchomość można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8oo do 13oo po uprzednim uzgodnieniu terminu z pracownikiem Referatu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ujsoły  pokój  nr 11 .

Uzgodnienie terminu i godziny oględzin nieruchomości oraz uzyskanie o niej dodatkowych informacji może nastąpić telefonicznie pod numerem telefonu (33) 8647350 wew. 36.

 

Ujsoły , dnia 12.03.2018 r.                                                               Wójt Gminy

                                                                                                          Tadeusz Piętka

 

 

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2018-03-09 Regina Kotela 2018-03-09 12:26:40
(Alicja Krawiec)
2018-03-09 12:26:40
(Alicja Krawiec)
Wyświetl historię zmian dokumentu wydrukuj dokument« powrót do listy

© 2015 UG Ujsoły