Zawiadomienie o wyniku postepowania PN/01/2018

                                                                                                                       Ujsoły, dnia 24.04.2018 r.

 

 

 

Dotyczy:                     Przetargu nieograniczonego pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej w ramach zadania pn.: „Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska Butorowa Grapa przy drodze powiatowej nr 1439 S w miejscowości Ujsoły przysiółek Hutyrów”, nr ref. PN/01/2018.

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wyniku postępowania

 

 

Zgodnie z dyspozycją art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi pn.:

 

„Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej w ramach zadania pn.: „Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska Butorowa Grapa przy drodze powiatowej nr 1439 S w miejscowości Ujsoły przysiółek Hutyrów

 

 

  1. 1.      WYBRANA ZOSTAŁA OFERTA:

    

numer oferty: 1

 

firma (nazwa):   Biuro Projektowe TOKBUD Krzysztof Tokarek

 

za cenę brutto: 95.694,00 zł

okres gwarancji i rękojmi: 30 m-cy

 

Uzasadnienie:

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz przedłożył wymagane dokumenty. Oferta Wykonawcy według kryteriów oceny ofert, tj. najniższa cena oraz okres gwarancji i rękojmi, jest ofertą najkorzystniejszą, bowiem otrzymała ona najwyższą łączną ocenę – 100,00 pkt.

 

  1. OFERTY DLA ZAMÓWIENIA ZŁOŻYLI NASTĘPUJĄCY WYKONAWCY:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko Wykonawcy

Adres Wykonawcy

1

Biuro Projektowe TOKBUD Krzysztof Tokarek

os. A. Biernackiego 94,

44-370 Pszów.

2

Zespół Rzeczoznawców Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych w Warszawie, Terenowa Grupa Rzeczoznawców SITWM w Krakowie

ul. Cegielna 18/42,

30-404 Kraków.

3

ALBIS BIURO BUDOWLANE Maciej Biegun

ul. Ogrodowa 1441,

34-381 Radziechowy.

 

  1. 3.      PUNKTACJA OFERT DLA KRYTERIÓW OKREŚLONYCH W SIWZ PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

 

Nr oferty

Dane z Oferty

Liczba punktów w kryterium

Cena oferty brutto (zł)

Okres gwarancji i rękojmi (m-ce)

Najniższa Cena

Okres gwarancji i rękojmi

Razem

1

95.694,00

30

60,00

40,00

100,00

2

-

-

-

-

-

3

97.908,00

12

58,64

0,00

58,64

 

                                                       Wójt Gminy
Tadeusz Piętka
  

                                                          

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2018-04-24 Bartłomiej Kruszyński 2018-04-24 12:08:20
(Alicja Krawiec)
2018-04-24 12:08:20
(Alicja Krawiec)
Wyświetl historię zmian dokumentu wydrukuj dokument« powrót do listy

© 2015 UG Ujsoły