Zawiadomienie na LII Sesję VIII kadencji Rady Gminy Ujsoły

 

Zawiadomienie na LII Sesję VIII kadencji Rady Gminy Ujsoły,

która odbędzie się dnia 20 czerwca 2023 roku o godz. 10.00

w budynku przy ul. Beskidzkiej 2 w Ujsołach

 

 Proponowany porządek obrad:

1)      Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2)      Przyjęcie porządku obrad.

3)      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4)      Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok – wystąpienie Skarbnika Gminy.

5)      Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ujsoły – wystąpienie Wójta Gminy

6)        Rozpatrzenia raportu o stanie gminy:

- Przedstawienie raportu  - wystąpienie Wójta Gminy Ujsoły 

- Debata nad raportem,

- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ujsoły wotum zaufania - wystąpienie Przewodniczącej Rady Gminy

7)      Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 rok:
a) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z  wykonania budżetu za 2022 rok - wystąpienie Wójta Gminy,

b) przedstawienie przez Komisję Rewizyjną protokołu z kontroli wykonania  budżetu  oraz sprawozdania finansowego za 2022 rok, wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz Opinii o wykonaniu budżetu Gminy Ujsoły za rok 2022 - wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,

c) przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku do Rady Gminy w Ujsołach  o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Ujsoły za rok 2022 - wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,

d)  przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji  Rewizyjnej - wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,

e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok - wystąpienie Przewodniczącej Rady Gminy

f) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ujsoły absolutorium z tytułu  wykonania budżetu gminy za 2022 rok - wystąpienie Przewodniczącej Rady Gminy

8) Informacja Wójta o pracy między sesjami.

9) Wolne wnioski.

10) Zakończenie sesji.

 Przewodnicząca Rady Gminy Ujsoły

Władysława Salachna

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2023-06-13 Regina Kotela 2023-06-13 09:34:28
(Regina Kotela)
2023-06-13 09:34:28
(Regina Kotela)
Wyświetl historię zmian dokumentu wydrukuj dokument« powrót do listy

© 2015 UG Ujsoły