Zawiadomienie na LIX Sesję VIII kadencji Rady Gminy Ujsoły

Zawiadomienie na LIX Sesję VIII kadencji Rady Gminy Ujsoły,

która odbędzie się dnia 28 grudnia 2023 roku o godz. 10.00

w budynku Myśliwska przy ul. Beskidzkiej 2 w Ujsołach

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Podjęcie uchwały w  sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ujsoły – wystąpienie Skarbnika Gminy
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok – wystąpienie Skarbnika Gminy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr LVIII/407/2023 Rady Gminy Ujsoły z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Józefa Robotnika w Ujsołach na realizację zadania pn.: Prace renowacyjne w Kościele Parafialnym w Ujsołach - wystąpienie Skarbnika Gminy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji  przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych w Ujsołach  na rok 2024  – wystąpienie Skarbnika Gminy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Gminy Rajcza realizacji zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej - wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ujsoły - wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych oraz kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Ujsoły, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu pożarniczym - wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ujsoły – wystąpienie Wójta Gminy.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ujsoły w sprawie przejęcia przez Gminę Ujsoły zarządu nad drogą leśną Na Pałom w Glincewystąpienie Wójta Gminy
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Ujsoły od Powiatu Żywieckiego zadania zarządzania drogą powiatową nr 1439S Kamesznica – Rajcza – Ujsoły – granica państwa na odcinku 3 – Z3 na terenie Gminy Ujsoły  – wystąpienie Wójta Gminy.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie amfiteatru w Ujsołach – wystąpienie Wójta Gminy.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Ujsoły na 2024 rok – wystąpienie Przewodniczącego Rady Gminy.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów na 2024 rok - wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia
  i Bezpieczeństwa Publicznego na 2024 rok
  wystąpienie Przewodniczącej Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia  planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki na 2024 rokwystąpienie Przewodniczącej Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na rok 2024 - wystąpienie Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 rokwystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok oraz uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej:
  1. odczytanie projektu uchwały budżetowej na 2024 r. oraz projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej - wystąpienie Skarbnika Gminy;
  2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok - wystąpienie Wójta Gminy;
  3. odczytanie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów o projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok oraz o projekcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej - wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów.
  4. dyskusja nad wniesionymi poprawkami oraz przegłosowanie poprawek do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ujsoły oraz do Uchwały budżetowej na 2024 rok.
  5. głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ujsoły,
  6. głosowanie nad projektem Uchwały budżetowej na 2024 rok.
 22. Przedstawienie sprawozdania z Komisji Rewizyjnejwystąpienie Przewodniczącego Komisji.
 23. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansówwystąpienie Przewodniczącego Komisji.
 24. Przedstawienie sprawozdania z działalności  Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – wystąpienie Przewodniczącej Komisji.
 25. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznegowystąpienie Przewodniczącej Komisji.
 26. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 27. Wolne wnioski.
 28. Zakończenie sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy
Władysława Salachna

 

 

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2023-12-21 Regina Kotela 2023-12-21 08:32:49
(Regina Kotela)
2023-12-21 12:01:10
(Regina Kotela)
Wyświetl historię zmian dokumentu wydrukuj dokument« powrót do listy

© 2015 UG Ujsoły