Zawiadomienie na LX Sesję VIII kadencji Rady Gminy Ujsoły

Ujsoły, dnia 05.02.2024 r.

 

Zawiadomienie  na LX  Sesję VIII kadencji Rady Gminy Ujsoły,

która odbędzie się dnia 12 lutego 2024 r.  o godz. 10.00

w budynku przy ul. Beskidzkiej 2 w Ujsołach

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok – wystąpienie Skarbnika Gminy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ujsoły w 2024 roku – wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska- Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej  – wystąpienie kierownika GOPS.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Ujsoły – wystąpienie kierownika GOPS.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Ujsoły – wystąpienie Wójta Gminy.
 9. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zakończenie sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy Ujsoły
Władysława Salachna

 

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2024-02-05 Regina Kotela 2024-02-05 08:58:42
(Regina Kotela)
2024-02-05 08:58:42
(Regina Kotela)
Wyświetl historię zmian dokumentu wydrukuj dokument« powrót do listy

© 2015 UG Ujsoły