Ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomosci

Ogłoszenie  o  przetargu

 

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z 2020 r., poz. 651 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. , nr 207, poz. 2108)

 

Wójt Gminy Ujsoły

o g ł a s z a

I  publiczny przetarg ustny nieograniczony  na zbycie:

 

nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 0002 Soblówka, gmina Ujsoły, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna  nr  822    o powierzchni 0.1553  ha.

Działka ta stanowi własność Gminy Ujsoły zgodnie z księgą wieczystą KW nr BB1Z/00117403/6  prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Żywcu, Wydział V Ksiąg Wieczystych. Nieruchomość jest niezabudowana. Według Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ujsoły, zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy w Ujsołach nr  XX/157/2020  z dnia 10.09.2020 r. , ogłoszoną w Dz. U. Województwa Śląskiego z dnia 17.09.2020 r. pod poz. 6701, przedmiotowa   nieruchomość znajduje się w obszarze jednostki urbanistycznej  o symbolu :      -   s.R.6 - teren rolny;

Nieruchomość  nie posiada  prawnie uregulowanego dostępu do drogi publicznej. 

Cena wywoławcza nieruchomości : 20 000,00 zł.   ( kwota wolna od podatku VAT)

Wadium : 2 000.00 zł.  brutto.

Postąpienie: nie mniej niż  200 .00 zł. brutto.

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w  wysokości  10% ceny wywoławczej – tj. kwoty 2 000.00 zł. ( słownie dwa tysiące  złotych 00/100).

Wadium należy wpłacić przelewem w terminie do dnia 07.12.2020 r.. na konto Urzędu Gminy Ujsoły nr B.S. Ujsoły 29812510180000022820000100.( lub w kasie Urzędu Gminy Ujsoły pokój  nr 8 ).

Za dzień wpłaty wadium uważać się będzie dzień wpłaty należności na powyższy rachunek.

Wadium zostanie zwrócone uczestnikowi przetargu, na wskazane konto, niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończeniu przetargu z wynikiem negatywnym.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium przepada na rzecz Gminy  w razie uchylenia się uczestnika który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży  w wyznaczonym w zawiadomionym  terminie.

Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpił do przetargu ustnego lub żaden z uczestników nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do wpłacenia ceny wylicytowanej pomniejszonej o wpłacone wadium dzień przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości.

Organizator sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem mapy ewidencyjnej oraz wypisem z rejestru gruntów i budynków wydanym przez Starostwo Powiatowe w Żywcu, a wyłoniony w drodze przetargu nabywca  nie będzie występował z roszczeniami z tytułu ewentualnej niezgodności. Okazanie punktów  granicznych przez uprawnionego geodetę może nastąpić na koszt nabywcy.

Wszelkie podatki i opłaty związane ze sprzedażą nieruchomości ponosi nabywca.

Przetarg odbędzie się w obecności uczestników przetargu w dniu 10.12.2020 r.

o godzinie 9 .00 w Urzędzie Gminy Ujsoły w pokoju nr 4.

Dowód tożsamości oraz dowód wpłaty wadium uczestnicy przetargu winni przedłożyć w miejscu i czasie przeprowadzania przetargu.

Sprzedawcy przysługuje prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, o czym poinformuje zainteresowanych.

Nieruchomość można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8oo do 13oo po uprzednim uzgodnieniu terminu z pracownikiem Referatu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ujsoły  pokój  nr 11 .

Uzgodnienie terminu i godziny oględzin nieruchomości oraz uzyskanie o niej dodatkowych informacji może nastąpić telefonicznie pod numerem telefonu (33) 8647350 wew. 36.

 

 

Ujsoły , dnia 09.11.2020 r.                                                                                            

 

 

                                                                                                                                               Wójt Gminy                                                                                                                                                                    Tadeusz Piętka

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2020-11-06 Leon Bury 2020-11-06 10:01:41
(Alicja Krawiec)
2020-11-06 10:01:41
(Alicja Krawiec)
Wyświetl historię zmian dokumentu wydrukuj dokument« powrót do listy

© 2015 UG Ujsoły