Nabór na stanowisko asystenta rodziny


KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W UJSOŁACH
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO ASYSTENT RODZINY


1. Nazwa i adres jednostki:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujsołach; ul. Gminna 1; 34-371 Ujsoły
2. Liczba miejsc: 1
3. Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
4. Wymagania:
Asystentem rodziny może być osoba, która:
a) posiada obywatelstwo polskie,
b) posiada wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna, uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną.
W/w szkolenia i studia podyplomowe winny obejmować zakres programowy szkolenia określony w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. (Dz. U. Nr 272 poz. 1608) w sprawie szkolenia na asystenta rodziny.
lub posiadać wykształcenie średnie i udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną oraz ukończone szkolenie, którego zakres programowy określono w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. (Dz. U. Nr 272 poz. 1608) w sprawie szkolenia na asystenta rodziny,
c) nie jest i nie by/była pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej/jemu zawieszona ani ograniczona,
d) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek został na niego/ nią nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
e) nie był/była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
g) posiada umiejętność podejmowania decyzji,
h) ma poczucie odpowiedzialności,
i) stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na określonym stanowisku.
5. Wymagania dodatkowe:
a) wysoka kultura osobista
b) znajomość obsługi komputera,
c) umiejętność prowadzenia pracy z klientem,
d) wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
e) znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami,
f) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
g) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,
h) kreatywność, odporność na stres,
i) komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność,
j) prawo jazdy kat. B.
6. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
a) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikami socjalnymi,
b) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego
c) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych
d) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,
e) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi,
f) wspieranie aktywności społecznej rodzin,
g) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
h) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej,
i) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,
j) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych,
k) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,
l) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,
m) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
n) sporządzanie na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach
o) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,
p) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna się za niezbędną.
7. Wymagane dokumenty:
a) aktualne cv,
b) list motywacyjny,
c) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
d) kserokopię dowodu osobistego,
e) oświadczenie o niekaralności następującej treści:
„Oświadczam, że nie byłem/am karany za przestępstwo popełnione umyślnie lub nieumyślne przestępstwo skarbowe i nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne.
Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznych zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity DZ. U. z 2008r. Nr 223 poz.1458 z późn. zm.).
•Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko – asystent rodzinny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ujsołach, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn, zm.).
•Oświadczenie o stanie zdrowia o treści:
„Oświadczam, iż znajduję się w stanie zdrowia pozwalającym mi na wykonywanie pracy na stanowisku asystent rodziny”
•Oświadczenie nt. władzy rodzicielskiej o treści:
„Oświadczam, że nie jestem i nie byłem/am pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza nie jest mi zawieszona ani ograniczona”.

8. Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub korespondencyjnie, w zamkniętej kopercie, w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujsołach z dopiskiem:
Dotyczy naboru na stanowisko Asystent Rodziny, w terminie do 11.04.2014 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do Ośrodka).
Aplikacje, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujsołach po określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy Ujsoły – BIP, w zakładce: ogłoszenia – praca oraz na tablicy informacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujsołach.
Oferowane stanowisko nie jest stanowiskiem urzędniczym, w związku z czym nie ma zastosowania procedura naboru i rozstrzygnięcia konkursowego.


Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ujsołach
Gabriela Bryś

 

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2014-04-02 Gabriela Bryś 2014-04-02 08:15:33
(Alicja Krawiec)
2014-04-02 08:20:18
(Alicja Krawiec)