Zawiadomienie RO.6220.2.5.2012

RO.6220.2.5.2012                                                               Ujsoły, dnia 10.10.2012 r.

 


ZAWIADOMIENIE


Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3, art. 38, art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), zawiadamiam strony postępowania, że decyzją z dnia 10.10.20120r. znak: RO.6220.2.4.2012, Wójt Gminy Ujsoły określił środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na Budowie mostu na potoku Soblówka w ciągu projektowanego dojazdu do posesji na działce nr 1124 w Soblówce.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym
z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Ujsoły, ul. Gminna 1, 34-371 Ujsoły, pokój nr 11

 

 


Otrzymują:
1.Tablica ogłoszeń
2.BIP
3.a/a – M.P.


 

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2012-10-12 Michał Płoskonka 2012-10-12 10:54:53
(Michał Płoskonka)
2012-10-12 10:54:53
(Michał Płoskonka)