RO.6722.6.4.12

Ujsoły, dnia 11.12.2012 r.

 

RO.6722.6.4.12


ZAWIADOMIENIE


Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3, art. 38, art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), zawiadamiam strony postępowania, że decyzją z dnia 11.12.2012r. znak: RO.6220.5.4.12, Wójt Gminy Ujsoły określił środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego modernizacji zabudowy potoku Dziobaki celem spowolnienia spływu wody.
Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym
z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Ujsoły, ul. Gminna 1, 34-371 Ujsoły, pokój nr 11

 

 

Wójt Gminy Ujsoły

Tadeusz Piętka

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2012-12-13 Michał Płoskonka 2012-12-13 12:22:42
(Michał Płoskonka)
2012-12-13 12:22:42
(Michał Płoskonka)