Ogłoszenie o konsultacjach

Na podstawie §1 uchwały Rady Gminy w Ujsołach Nr XVI/116/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego Wójt Gminy Ujsoły zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność w zakresie sportu do udziału w konsultacjach w związku z zamiarem podjęcia przez Radę Gminy w Ujsołach uchwały w sprawie : w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
 

Konsultacje prowadzone będą w okresie od 12 do 19 marca 2013 roku w formie przyjmowania uwag i opinii do projektu uchwały przez podmioty zainteresowane . Uwagi i opinie do projektu uchwały można zgłaszać osobiście w pok. Nr 11 Urzędu Gminy Ujsoły lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ugujsoly@ujsoly.com.pl. Projekt uchwały wywieszony został na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ujsoły , na stronie internetowej www.bip.ujsoly.com.pl , dostępny jest również w Urzędzie Gminy Ujsoły pok. Nr 11.
 

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2013-03-12 Jakub Czaniecki 2013-03-12 13:32:04
(Alicja Krawiec)
2013-03-12 13:32:04
(Alicja Krawiec)