O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY UJSOŁY O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W REJONIE DROGI POD GRAPY W SOBLÓWCE

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Wójta Gminy Ujsoły  o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie drogi Pod Grapy w Soblówce

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. 2022 r. poz. 503 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie  drogi Pod Grapy w Soblówce

w dniach od 10 października 2022 r. do 31 października 2022 r. w Urzędzie Gminy Ujsoły w pok. Nr 11 w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej: www.bip.ujsoly.com.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 21 października 2022 r. o godz. 13:00 w budynku Organistówki (ul. Ks. Piotrowskiego 2) w Ujsołach.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego może wnieść uwagi. 

Zgodnie z art. 39 ust.1, art. 40 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), każdy może wnieść uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko projektu planu miejscowego.

Zgodnie z art. 8c w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uwagi należy składać do Wójta Gminy Ujsoły, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości której dotyczą, w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: ugujsoly@ujsoly.com.pl

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 listopada 2022 r.


 Wójt Gminy Ujsoły

Tadeusz Piętka

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2022-09-26 Regina Kotela 2022-09-26 14:38:13
(Regina Kotela)
2022-09-26 14:38:46
(Regina Kotela)