Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: „Remont dróg gminnych i muru oporowego na terenie Gminy Ujsoły”

PN/02/2018                                                                                                                                                                            Ujsoły, dnia 4.06.2018r.

 

 

 

            Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą pzp”, Zamawiający przedstawia informację z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 1.06.2018r., w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: „Remont dróg gminnych i muru oporowego na terenie Gminy Ujsoły”:

 

Dla części zamówienia nr 1 – „Remont drogi „Wojniaczka" w km 0+150-0+400”:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena brutto

(PLN)

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

Grzegorz Bryja Przedsiębiorstwo Budowlano Transportowe, Złatna 282, 34-371 Ujsoły

171.022,93

Do 12.10.2018r.

60 m-cy

Jednorazowo

2

PRB DROGBUD Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 103, 34-300 Żywiec

173.967,05

Do 12.10.2018r.

60 m-cy

Jednorazowo

 

            Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację wskazanej części zamówienia: 174.782,61 PLN brutto.

           

Dla części zamówienia nr 3 – „Remont muru oporowego wzdłuż "Drogi na Gibaskę" km 0+059-0+125”:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena brutto

(PLN)

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

Grzegorz Bryja Przedsiębiorstwo Budowlano Transportowe, Złatna 282, 34-371 Ujsoły

49.758,89

Do 12.10.2018r.

60 m-cy

Jednorazowo

2

Konsorcjum:

  1. 1. FHU Mariusz Górny – Lider

ul. Osiedlowa 22, 34-323 Ślemień

  1. 2.  PRG Halaczek Krzysztof – Partner

ul. Żywiecka 5e, 34-323 Ślemień

64.698,00

Do 12.10.2018r.

36 m-cy

Jednorazowo

 

            Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację wskazanej części zamówienia: 50.177,10 PLN brutto.

 

            Zamawiający przypomina, iż zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszenia na stronie internetowej niniejszej informacji, zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkr 23 ustawy pzp[1].

 

 

Wójt Gminy Ujsoły

 

Tadeusz Piętka[1]Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015r. poz. 184 z późn. zm.), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, iż istniejące między nimi powiązanie nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2018-06-04 Bartłomiej Kruszyński 2018-06-04 08:04:02
(Alicja Krawiec)
2018-06-04 08:07:43
(Alicja Krawiec)