Uchwały podjęte na XXXIX Sesji Rady Gminy Ujsoły w dniu 24 czerwca 2022 r.

 

Uchwały podjęte na XXXIX Sesji Rady Gminy Ujsoły w dniu 24 czerwca 2022 r.

1)    Uchwała Rady Gminy Ujsoły nr XXXIX/294/2022 z dnia 24 czerwca 2022 r.  w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok.

2)      Uchwała Rady Gminy Ujsoły nr XXXIX/295/2022 z dnia 24 czerwca 2022 r.  w sprawie zmiany Uchwały NR II/10/2018 Rady Gminy Ujsoły z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie opłaty miejscowej na terenie Gminy Ujsoły z późniejszymi zmianami

3)      Uchwała Rady Gminy Ujsoły nr XXXIX/296/2022 z dnia 24 czerwca 2022 r.  w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz usuwanie odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami na terenie Gminy Ujsoły

4)      Uchwała Rady Gminy Ujsoły nr XXXIX/297/2022 z dnia 24 czerwca 2022 r.  w sprawie określenia średniej ceny  jednostki paliwa w Gminie Ujsoły na rok szkolny 2022/2023

5)      Uchwała Rady Gminy Ujsoły nr XXXIX/298/2022 z dnia 24 czerwca 2022 r.  w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/270/2018 Rady Gminy Ujsoły z dnia 29.03.2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolu oraz w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Ujsoły  oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust.  3 ustawy Karta nauczyciela

6)      Uchwała Rady Gminy Ujsoły nr XXXIX/299/2022 z dnia 24 czerwca 2022 r.  w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ujsoły położonej w miejscowości Soblówka

7)        Uchwała Rady Gminy Ujsoły nr XXXIX/300/2022 z dnia 24 czerwca 2022 r.  w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ujsoły położonej w miejscowości Ujsoły

8)        Uchwała Rady Gminy Ujsoły nr XXXIX/301/2022 z dnia 24 czerwca 2022 r.  w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ujsoły na lata 2022-2027

9)        Uchwała Rady Gminy Ujsoły nr XXXIX/302/2022 z dnia 24 czerwca 2022 r.  w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali  wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ujsoły

10)     Uchwała Rady Gminy Ujsoły nr XXXIX/303/2022 z dnia 24 czerwca 2022 r.  w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ujsoły wotum zaufania

11)    Uchwała Rady Gminy Ujsoły nr XXXIX/304/2022 z dnia 24 czerwca 2022 r.  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok

12)     Uchwała Rady Gminy Ujsoły nr XXXIX/305/2022 z dnia 24 czerwca 2022 r.  w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ujsoły absolutorium z tytułu  wykonania budżetu gminy za 2021 rok

 

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2022-07-01 Regina Kotela 2022-07-01 11:24:23
(Regina Kotela)
2022-07-01 11:24:23
(Regina Kotela)