XV Sesja VI kadencji RGU z dnia 28 marca 2012 roku

Uchwały podjęte na XV Sesji Rady Gminy w Ujsołach w dniu 28 marca 2012 roku:

1. Uchwała Nr XV/105/2012 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ze Strażą Graniczną.

2. Uchwała Nr XV/106/2012 w sprawie: udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego  porzez Ochotniczą Straż Pożarną w Ujsołach na zakup samochodu strażackiego.

3. Uchwała Nr XV/107/2012 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIII/99/2011 Rady Gminy w Ujsołach z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprwie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok.

4. Uchwała Nr XV/108/2012 w sprawie: zmian w budżecie na 2012 rok.

5. Uchwała Nr XV/109/2012 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2024.

6. Uchwała Nr XV/110/2012 w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

7. Uchwała Nr XV/111/2012 w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ujsoły w 2012 roku.

8. Uchwała Nr XV/112/2012 w sprawie: uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ujsoły w rejonie boiska sportowego w sołectwie Złatna.

9. Uchwała Nr XV/113/2012 w sprawie: uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ujsoły  dla obszaru działki nr 874, obręb: Soblówka.

9. Uchwała Nr XV/114/2012 w sprawie zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2012.

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2012-04-11 Alicja Krawiec 2012-04-11 10:04:36
(Alicja Krawiec)
2012-04-11 10:04:36
(Alicja Krawiec)